اجرای ساختمان مراحل مختلفی دارد که با اجرای مرحله به مرحله ی آن اجرای روند شکل گیری یک ساختمان را شکل میدهد ، در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم.

مراحل اجرای ساختمان

بازدید از محل پروژه

برای اجرای هر پروژه قبل از هر چیزی بازدید از محل مورد نظر از اصلی ترین مراحل اجرای پروژه میباشد که این موارد شامل : بررسی هم جواری های سایت مورد نظر ، دسترسی ها ، خیابان های فرعی و اصلی ،بررسی فضای کافی برای رفت و آمد ماشین آلات برای جا به جایی مصالح و یا خاک برداری و خاک ریزی .

مراحل اجرای ساختمان

اجرای نقشه

بعد از بادید محل پروژه ،نوبت به اجرای نقشه بر روی سایت میباشد ، که به این صورت است که نقشه ی موجود را بر روی زمین مورد نظر پیاده میشود و اجرای این نقشه ها باید با مقیاس اصلی صورت گیرد و باید به صورتی باشد که در هنگام اجرای همه چیز مطابق با نقشه پیاده شده انجام گیرد و در غیر این صورت و بروز اشکالات بیش از حد باید ساختمان تخریب شود و مطابق با نقشه اصلی باشد.

اجرای نقشه

گود برداری

در عملیات گود برداری ، برای اجرای ساختمان به این صورت میباشد که برای اجرا بنا ، به خاک مناسب و مرغوب نیاز میباشد ، بنابراین با عملیات خاک برداری و رسیدن به خاک مناسب برای اجرای ساختمان از مراحل اصلی در روند ساخت و ساز میباشد . انجام عملیات خاک برداری و گود برداری برای ایجاد پی و ستون های میباشد.

مراحل اجرای ساختمان

اجرای پی و شناژ

همان طور که گفته شد بعد از عملیات گودبرداری ،نوبت به اجرای پی ها و محل قرار گیری آنها و شناژها و آرماتور بندی پی ها و اجرای خاموت ها میباشد و بعد از انجام این عملیات نوبت به اجرای قالب های دور این شناژ ها میباشد ، که با متریال هایی مانند : آجر ، چوب و فلز میباشد.

مراحل اجرای ساختمان

بتن ریزی

در مرحله بتن ریزی از واردی که باید به آن دقت کرد ، تراکم بتن ها میباشد که از ترکیب ماسه و سیمان بدست می آید که نسبت آن ها باید رعایت شود و فضای خالی بین ملات بعد از خشک شدن وجود نداشته باشد ، سفتی ملات و میزان آب در ملات بتن نیز از عوامل تاثیر گذار در بتن ریزی میباشد.

مراحل اجرای ساختمان

اجرا ی ستون ها

بعد سخت شدن ملات بتن به طور کامل نوبت به اجرای ستون ها بر روی پی ها و بافت آرماتور ها میباشد که باید مطابق نقشه اجرا شود و بعد از نوبت به نصب قالب ها میباشد به دور آرماتور ها و بتن ریزی بر داخل آن میباشد ، این موارد شامل اجرای ساختمان با ستون بتنی میباشد.

building

اجرای تیر و سقف ها

در مراحل اجرای ساختمان های بتنی تیر نقش انتقال بار به ستون ها را دارد و در نهایت بعد از ستون ها به پی و از پی به زمین میباشد و در ادامه اجرای سقف ها بر روی ستون ها و تیر های اجرای میباشد.

اجرای ساختمان