01
جولای

مراحل اجرای سقف کاذب کناف

مراحل اجرای سقف کاذب کناف

1. طرح و اتود اولیه با در نظر گرفتن علایق و سلیقه مشتری.

2. انجام تغییراتی که فضای شما را بازتر و دلنشین تر نماید. (توجه به ترکیب رنگها، ابعاد فضا، نور فضا، رنگ کفپوش و …).

3. توجه به ارتفاع سقف ( اگر ارتفاع سقف خانه شما در حد استاندارد یا کوتاه تر است، سعی کنید طرح های شلوغ و حجیم استفاده نکنید).

4. آماده سازی پیشنیازهای زیر سازی (محاسبه فاصله سازه های باربر و فاصله سازه های پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق).

5. اجرای سازه تراز.

طرح و اتود اولیه با در نظر گرفتن علایق و سلیقه مشتری. انجام تغییراتی که فضای شما را بازتر و دلنشین تر نماید. (توجه به ترکیب رنگها، ابعاد فضا، نور فضا، رنگ کفپوش و ...). توجه به ارتفاع سقف ( اگر ارتفاع سقف خانه شما در حد استاندارد یا کوتاه تر است، سعی کنید طرح های شلوغ و حجیم استفاده نکنید). آماده سازی پیشنیازهای زیر سازی (محاسبه فاصله سازه های باربر و فاصله سازه های پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق). اجرای سازه تراز. اجرای آویزها (در صورت نیاز). اجرای سازه های باربر. اجرای سازه های پنل خور. اجرای بازشوها (در صورت نیاز). اجرای اجزای بادبندی (در صورت نیاز). نصب لایه عایق (در صورت نیاز). نصب صفحات روکش دار گچی. اجرای درزهای انقطاع (در مساحت های بالا). درزگیری و آماده سازی برای رنگ (در صورت نیاز). اجرای نور پردازی (در صورت نیاز).

6. اجرای آویزها (در صورت نیاز).

7. اجرای سازه های باربر.

8. اجرای سازه های پنل خور.

طرح و اتود اولیه با در نظر گرفتن علایق و سلیقه مشتری. انجام تغییراتی که فضای شما را بازتر و دلنشین تر نماید. (توجه به ترکیب رنگها، ابعاد فضا، نور فضا، رنگ کفپوش و ...). توجه به ارتفاع سقف ( اگر ارتفاع سقف خانه شما در حد استاندارد یا کوتاه تر است، سعی کنید طرح های شلوغ و حجیم استفاده نکنید). آماده سازی پیشنیازهای زیر سازی (محاسبه فاصله سازه های باربر و فاصله سازه های پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق). اجرای سازه تراز. اجرای آویزها (در صورت نیاز). اجرای سازه های باربر. اجرای سازه های پنل خور. اجرای بازشوها (در صورت نیاز). اجرای اجزای بادبندی (در صورت نیاز). نصب لایه عایق (در صورت نیاز). نصب صفحات روکش دار گچی. اجرای درزهای انقطاع (در مساحت های بالا). درزگیری و آماده سازی برای رنگ (در صورت نیاز). اجرای نور پردازی (در صورت نیاز).

9. اجرای بازشوها (در صورت نیاز).

10. اجرای اجزای بادبندی (در صورت نیاز).

11. نصب لایه عایق (در صورت نیاز).

12. نصب صفحات روکش دار گچی.

13. اجرای درزهای انقطاع (در مساحت های بالا).

مراحل اجرای سقف کاذب کناف

14. درزگیری و آماده سازی برای رنگ (در صورت نیاز).

مراحل اجرای سقف کاذب کناف

 

15. اجرای نور پردازی (در صورت نیاز).